Bok på 1-2-3: Brevet frå krigen

Dette er eit tofagleg opplegg for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn i faga norsk og samfunnsfag. Med utgangspunkt i boka Brevet frå krigen arbeider vi med nokre sentrale hendingar i den andre verdskrigen i Noreg. Vi skal også sjå dei i samanheng med verdigrunnlaget i LK20, der menneskeverdet, demokrati og medverknad er sentrale punkt.

Brevet frå krigen er eit godt utgangspunkt for å snakke om menneskesyn og tidlause verdiar som vennskap og omsorg. Opplegget er laga for heimeskule, men kan også gjennomførast i klasserommet.

Tidsramme for opplegg for heimeskule: Tre økter à 30–40 minutt

Økter for 5.–7. trinn

Første økta
Andre økta
Tredje økta

Økter for 8.–10. trinn

Første økta
Andre økta
Tredje økta

Formål

Norsk etter 7. trinn

  • lese lyrikk, noveller, fagtekstar og annan skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhald
  • Utforske og skildre samspelet mellom skrift, bilete og andre uttrykksformer og lage eigne samansette tekstar

Norsk etter 10. trinn

  • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk (…) og reflektere over tekstane sitt formål, innhald, sjangertrekk og verkemiddel
  • lage samansette tekstar og grunngje val av uttrykksformer

Samfunnsfag etter 7. trinn

  • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
  • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
  • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Samfunnsfag etter 10. trinn

  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Tilleggsstoff