Nynorsksenteret lagar gratis undervisingsopplegg til utvalde nynorske barnebøker. Målet er å gjere det lett for lærarane å ta i bruk bøkene i klasserommet.


Infoplakat (PDF)

Bok på 1-2-3: Tonje Glimmerdal

Tverrfagleg opplegg i norsk, musikk og kunst og handverk.

Tonje Glimmerdal er skriven av Maria Parr og illustrert av Åshild Irgens. Boka har fått fleire prisar, både i Noreg og i andre land.
Boka finst også som lydbok, både i vanleg lydbokutgåve og som lydbok frå NLB.

Boka passar godt som høgtlesingsbok for 1.–7. trinn, og læraren må vurdere kva for nokre av opplegga vi har skissert under, som passar til elevgruppa deira.

Undervisingsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Dei svarte svanene

Tverrfagleg opplegg i norsk og naturfag. Boka kan passe for elevar frå 2. til 6. klasse. Med tilpassingar kan ressursen, eller delar av han, eigne seg frå 2. til 8. trinn.

I dette opplegget skal klassen lese boka Dei svarte svanene av Ruth Lillegraven og Jens Kristensen. I boka oppdagar tre barn nokre svaner som er tilgrisa av oljesøl. Dei oppdagar også døde fiskar som ligg med buken opp i vassflata. Kva har skjedd? Kven har sleppt oljeavfallet ut i sjøen?

I tillegg til å lese ei heil, nynorsk bok og få ei leseoppleving blir elevane kjende med krimsjangeren gjennom arbeidet med ressursen. Dei får reflektere, samtale, skrive og teikne om det dei les, på ulike måtar. Elevane lærer også om kva skadar oljeavfall kan gjere på fuglar, fiskar og dyreliv som lever i havet og strandsona dersom olje endar opp der. Gjennom naturfaglege forsøk lærer dei om eigen­skapar ved olje som materiale, om oljevern, oljevernberedskap og ulike metodar ein har utvikla for å avgrense skadane ved olje­utslepp.
Les meir

Bok på 1-2-3: Ylva og villgeitene

Tverrfagleg undervisningsopplegg i norsk og naturfag for 1.–4. trinnet.

Tid: 90 minutt

Ylva og villgeitene av Hilde Myklebust og Akin Duzakin er ei biletbok om Ylva og pappa som er på veg til sommarhuset ved havet. Men dei er ikkje åleine under dei bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans held også til her. Det same gjer ørna. Ylva er ei handlekraftig jente som liker og kan å røre seg i naturen.­ Ho veit kva som er viktig for ho. Då ho leikar i trea og på slettene ved sommarhuset, oppdagar ho noko nede i fjøresteinane. Noko lite og levande. Ei villgeit held på å få killingar, og ørna er på jakt. Kan Ylva klare å redde dei to killingane åleine?

Undervisningsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Barnas store eventyrbok

Tverrfagleg undervisningsopplegg for barnetrinnet 5.–7., med vekt på norskfaget. Å utvikle digital kompetanse er vektlagt. Undervisingsopplegget finn støtte i verdiar og prinsipp for grunnskuleopplæring.

I Barnas store eventyrbok har Maria Parr omsett mange kjende eventyr­ til nynorsk:­ Bukkane Bruse, Raudhette,­ Fyrtøyet, Pannekaka, Bymusikantane frå Bremen, Mannen­ som skulle stelle heime, Den stygge andungen og Tornerose.­

Dette undervisningsopplegget går i djupna på eventyret «Fyrtøyet» av H.C. Andersen.

Undervisningsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Gullfalken

Tverrfagleg opplegg i norsk og musikk for 5.–7. trinnet. Med tilpassingar høver opplegget opp til 10. trinnet, i vidaregåande opplæring, og i arbeid med norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk. Opplegget fell inn under arbeid med verdigrunnlaget i opplæringa; menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfald, skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Gullfalken – Ni nye eventyr av Erna Osland er ei samling med ni tidlause fablar, eventyr og mektige forteljingar som går føre seg ulike stader i verda. I dette opplegget tek vi utgangspunkt i historia «Jenta som flytta eit fjell».

Undervisingsopplegg (PDF)

Les meir

Bok på 1-2-3: Au, det gjer vondt!

Tverrfagleg opplegg i kroppsøving og norsk. Folkehelse og livsmeistring som tverrfagleg tema i skulen skal gje elevane kompetanse som fremjar god psykisk og fysisk helse, og som gjer eleven i stand til å ta ansvarlege livsval. Å bruke kroppen og naturen fell også inn under temaet skaparglede og utforskartrong.

Tid: 15 minutt kvar dag i 6 dagar, og 60 minutt den sjuande dagen

Undervisingsopplegg (PDF)

Les meir

Bok på 1-2-3: 10 ville ekspedisjonar

Tverrfagleg ressurs i samfunnsfag, norsk og engelsk
6. til 9. trinn

Dette undervisningsopplegget til boka 10 ville ekspedisjonar er 11 korte leksjonar fordelte på 11 dagar. Ressursen er inspirert av den svenske læraren Micke Hermansson sin læringsmetode «Grej of the day». Målet med metoden er å gjere kunnskap kjekt og kult. Elevane får høyre om ekspedisjonar til månen, verdas høgste fjell, verdas djupaste havdjup og verdas djupaste grotte. Måla med dette undervisningsopplegget er at elevane skal lære om spennande ekspedisjonar rundt i heile verda frå dei siste hundre åra. Dei skal lytte til nynorske tekstar om desse ekspedisjonane, og dei skal fortelje munnleg om det dei har lært, når dei kjem heim. For kvar tekst har vi lagt inn eit forslag til ein filmsnutt som kan «hekte elevane på» emnet. Fleire av desse filmane har engelsk tale. Her får elevane trening i å lytte og forstå engelsk.

Les meir

Bok på 1-2-3: Kanskje, kanskje?

Kritikarroste Erna Osland har skrive ei bok der skjønnlitteratur og sakprosa går hand i hand. Ho fortel om tannfelling og trøyst og den fine og magiske fellesskapen som kan vere mellom barn og vaksne i tannfellingsprosessen. Boka er nydeleg og dyktig illustrert av Victoria Sandøy. Illustrasjonane hennar er oppfinnsame og fargerike, og ho bygger godt opp den karakteristiske fagboka til Osland.

Undervisingsopplegg (PDF)
Tverrfagleg undervisningsopplegg for barnetrinnet 1.–4. i norsk, naturfag og samfunnsfag. Livsmeistring, kunnskap om ulike kulturar og digital kompetanse er vektlagt.
Tid: 90 minutt
Les meir